Fundacja

FUNDACJA CZAS PODRÓŻNIKÓW
46-050 Tarnów Opolski ul. 1-go Maja 29E/6
tel. +48 883 593 111 KRS: 0000555510
NIP: 9910500566, REGON: 361383145
nr konta: 63 1090 2242 0000 0001 3052 6276
kontakt@czaspodroznikow.pl
www.czaspodroznikow.pl

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji: Bartosz Małłek
Wiceprezes Fundacji: Adrianna Płuciennik
Członek Zarządu: Anna Małłek

 

Celami Fundacji są wspieranie i upowszechnianie:

 

 1. kultury fizycznej,
 2. turystyki i krajoznawstwa,
 3. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. działalności charytatywnej;
 7. promocji i organizacji wolontariatu;
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 12. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 15. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 16. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 19. ratownictwa i ochrony ludności;

 

darowiznaNasza Fundacja na szczęście nie generuje jeszcze żadnych kosztów, a realizowane projekty nie wymagają wielkich nakładów. Niestety jeśli chcemy się rozwijać i realizować coraz bardziej atrakcyjne projekty to będziemy musieli uzyskać fundusze. Na pewno będziemy startowali w konkursach oraz starali się o dotacje. Nie mniej jednak każdy z Was może wesprzeć naszą Fundację, wpłacając dowolną kwotę na konto:

FUNDACJA CZAS PODRÓŻNIKÓW
46-050 Tarnów Opolski ul. 1-go Maja 29E/6
nr konta: 63 1090 2242 0000 0001 3052 6276

tytułem „darowizna na cele statutowe”

Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Fundacja przeznaczy na podstawową działalność statutową. Kwota darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu).

Za wsparcie dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *